Przejdź do menu Przejdź do treści

O Instytucie

Korzeni Instytutu Pedagogiki Specjalnej upatrywać należy w Katedrze Pedagogiki Eksperymentalnej powstałej w 1960 r. w Krakowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Jej kierownik – prof. dr hab. Jan Konopnicki, wraz z zespołem, zajmował się badaniami nad niedostosowaniem społecznym, drugorocznością oraz odsiewem szkolnym. Szybki rozwój jednostki spowodował, że w 1964 r. odbyła się pierwsza rekrutacja na 4-letnie studia niestacjonarne w zakresie pedagogiki specjalnej. W roku akademickim 1972/73 powstał kierunek pedagogika specjalna na studiach dziennych.

W historii dzisiejszego Instytutu Pedagogiki Specjalnej wyróżnić należy cztery okresy rozwoju organizacyjnego i naukowego. Niewątpliwie pierwszym z nich jest wyodrębnienie się Zakładu Pedagogiki Specjalnej w 1974 r., kierowanego przez doc. Jadwigę Baran. Mieścił się on w głównym budynku Wyższej Szkoły Pedagogicznej przy ul. Podchorążych 2. W Zakładzie działały dwa zespoły: pedagogiki specjalnej oraz psychologii specjalnej.
Dzięki szybkiemu rozwojowi naukowemu i prężnym działaniom pracowników w 1982 r. Zakład został przekształcony w Katedrę Pedagogiki Specjalnej. W jej ramach powołano następujące zespoły:
–        surdopedagogiki, którego koordynatorem została doc. Jadwiga Baran;
–        oligofrenopedagogiki, którym kierowała dr Janina Wyczesany;
–        pedagogiki terapeutycznej, za który odpowiedzialną została dr Janina Szymańska.

W latach osiemdziesiątych utworzono pracownię pedagogiki specjalnej, która po śmierci doc. dr hab. J. Baran (1986 r.) otrzymała jej imię (sala 248 w głównym budynku UP).

W 1992 r. Katedra weszła w skład powstałego Wydziału Pedagogicznego. Trzy lata później uzyskała nową lokalizację w budynku Uczelni przy ul. Ingardena 4.

Działalność dydaktyczna oraz naukowo-badawcza w obrębie trzech specjalności – rewalidacji upośledzonych umysłowo, rewalidacji głuchych i niedosłyszących oraz rewalidacji przewlekle chorych i kalekich, a także systematyczne powiększanie składu osobowego o kolejnych wysoko wykwalifikowanych pracowników, doprowadziły w 1999 r. do podziału Katedry na Zakłady:Edukacji Integracyjnej i Poradnictwa, Dydaktyki Specjalnej, Wczesnej Interwencji Specjalnej, Rozwoju i Zaburzeń Komunikacji. Utworzono również pracownię logopedyczną.

1 października 2011 r. nastąpiło przemianowanie Katedry na Instytut Pedagogiki Specjalnej. Aktualnie w obrębie Instytutu działają: Katedra Dydaktyki Specjalnej i Psychoedukacji, Katedra Integracji Społecznej, Katedra Rehabilitacji Psychopedagogicznej i Społecznej, Katedra Wspierania Rozwoju Osób z Niepełnosprawnością. Nadal funkcjonuje pracownia logopedyczna.

Kierownicy:
1974-1986 doc. dr hab. Jadwiga Baran
1987-1994 doc. dr hab. Bożena Grochmal-Bach
1994-1997 dr Jan Pilecki
1997-2004 prof. dr hab. Alicja Rakowska
2004-2008 prof. dr hab. Janina Wyczesany
2008-2017 dr hab. Adam Mikrut, prof. UP
2017 – dr hab. Danuta Wolska, prof. UP
2020 – I sem. 21/22 – dr hab. Piotr Majewicz, prof. UP

 

W 2022 r. nastąpiła zmiana nazwy Instytutu Pedagogiki Specjalnej na Instytut Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli (IPSKN) w ramach którego działają następujące katedry:

  • Katedra Pedagogiki Szkolnej i Edukacji Inkluzyjnej – Kierownik: prof. dr hab. Piotr Majewicz
  • Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Penitencjarystyki – Kierownik: dr hab. Barbara Nowak, prof. UP
  • Katedra Etyki i Interdyscyplinarnych Badań nad Niepełnosprawnością – Kierownik: dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
  • Katedra Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Słuchu i Komunikacji – Kierownik: dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
  • Katedra Pedeutologii i Terapii Pedagogicznej – Kierownik: dr hab. Joanna M. Łukasik, prof. UP

 

Aktualnie w ofercie Instytutu są następujące kierunki kształcenia:

  • studia jednolite magisterskie: kierunek pedagogika specjalna, specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika); edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika); logopedia; wczesne wspomaganie rozwoju, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • studia II stopnia: kierunek pedagogika specjalna, specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika); terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
  • studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika); Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.