Przejdź do treści

dr Anna Gagat-Matuła

Katedra Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Słuchu i Komunikacji

anna.gagat-matula@up.krakow.pl

tel: 12 662 6641

pok: 114

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9349-5924

publikacje:

https://tiny.pl/9l3z4

Psycholog (specjalność kliniczna), psycholog sądowy, pedagog specjalny (oligofrenopedagog, tyflopedagog), logopeda, statystyk, pedagog wczesnoszkolny, mediator rodzinny w sprawach sądowych, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta integracja sensoryczna, biofeedback, trening umiejętności społecznych (TUS), Hallwick, Weroniki Sherborne.Posiada kwalifikacje z terapii pedagogicznej. Obecnie w trakcie 4 letniego całościowego szkolenia z psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic przy Szpitalu Klinicznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem, członek zespołu diagnostyczno – terapeutycznego w Specjalistycznej Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym.

Zainteresowania naukowe

 • Metodologia badań jakościowych i ilościowych, statystyka, psychometria.
 • Stres, zasoby osobiste i funkcjonowanie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, zwłaszcza doświadczającej migracji.
 • Kondycja psychiczna, społeczno-ekonomiczna i wiedza finansowa rodziców dzieci i młodzieży z autyzmem, szczególnie w okresie pandemii.
 • Terapia, edukacja i wsparcie osób z autyzmem.

 

Praca naukowa

Zainteresowania naukowe mają odzwierciedlenie w pracy badawczej.
Dorobek naukowy od obrony dysertacji doktorskiej (2015 rok) obejmuje ponad 40 publikacji, w tym 2 monografie autorskie, 2 monografie pod redakcją (1 współredaktor), 17 artykułów naukowych (9 autorskich oraz 9 współautorskich) oraz 12 rozdziałów w recenzowanych pracach monograficznych (5 autorskich oraz 8 współautorskich), 6 artykułów w publikacjach pokonferencyjnych indeksowanych w Scopus i Web of Science. Obecnie są to wysko puntowane publikacje min. w czasopiśmie Research in Developmental Disabilities, wydawnictwa Elsevier, Impact Factor 3, 200  za 100 pt. z listy MEiN, w czasopiśmie Energies, Impact Factor 3,000 za 140 pt. z listy MEiN, w czasopiśmie Risks, Impact Factor 1,400 za 70 pt z listy MEiN, a także w innych czasopismach ( Young Consumer, Fides et Radio, Lubelski rocznik Pedagogiczny) za 70 pt z listy MEiN.

Obecnie pełni funkcję redaktora w Special Issues:

 • Health, quality of life, education and socioeconomic situation of people with disabilities during the SARS CoV 2 pandemic  w prestiżowym czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health ( Impact Factor 3,39, 140 pt. z listy MEiN).
 • The Risk of Deterioration of Financial Conditions in the Functioning of People with Disabilities due to the Pandemic” w czasopiśmie Risks (Impact Factor 1,400, 70 pt. z listy MEiN).

 

Wybrane nagrody za pracę naukową

Za pracę naukową uzyskała czterokrotnie w trakcie studiów doktoranckich stypendium Rektora dla najlepszego doktoranta wydziału, stypendium doktoranckie dla najlepszych doktorantów, stypendium dla doktorantów: „Funduszu dotacji projakościowej”, a także stypendium Prezydenta dla wybitnie zdolnych doktorantów.

Rozprawa doktorska pt. „Funkcjonowanie systemu rodziny czasowo niepełnej z powodu migracji w percepcji młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym”, której promotorem była prof. zw. dr hab. Maria Chodkowska została obroniona z wyróżnieniem decyzją Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla  wybitnych młodych naukowców (2022-2025)

Nagroda Rektora za znaczące osiągnięcia naukowe i wysoko punktowane publikacje w dziedzinie pedagogika i psychologia w 2021 roku

Za działalność naukowo-badawczą  otrzymała nagrody międzynarodowe:

 • Najlepsza praca badawcza Best Paper Award 2017, Title:” Social Support and Quality of Life of Youth Suffering from Cerebral Palsy Temporarily Orphaned Due to Emigration of a Parent” (Sydney, Australia 2017).
 • Najlepszy artykuł Best Pepar Award 2019, Title: „Social communication and addiction to computer games among adolescents with Asperger Syndrome”, – Global Addiction Medicine and Behavioral Health , London 2019.

 

Obecnie realizowane projekty naukowe

 • Międzynarodowy projekt „The Autistic School Staff Project ” III etap. Koordynator Dr Rebecca Wood Senior Lecturer in Special Education, University of East London. Zespoły : Dr Laura Crane, Associate Professor, University College London; Professor Francesca Happé CBE, FBA FMedSci, Professor of Cognitive Neuroscience, King’s College London Dr Damian Milton, Lecturer in Intellectual and Developmental Disabilities, University of Kent. Dr Anna Gagat- Matuła pełni funkcję koordynatora badań prowadzonych w Polsce. Finansowanie: Funded by John and Lorna Wing Foundation. Czas realizacji: 2020-2022 r.

Strona projektu : https://autisticschoolstaffproject.com/the-team-2/

 • Identification of barriers hindering the Ukrainian and Polish students’ return to schools. Kierownik projektu dr hab. Piotr Długosz, prof. UP. dr Anna Gagat-Matuła członek zespołu badawczego.Finansowanie: NAWA. Czas realizacji : 2021-2022 r.
 • Udział w projekcie finansowanym i realizowanym przez Pracownie Testów Instytutu Badań Edukacyjnych i Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej dotyczącym badania trafności skal narzędzi diagnostycznych zdolności poznawczych dzieci i młodzieży ze znacznym stopniem niepełnosprawności i autyzmem. ABAS-3 System Oceny Zachowań Adaptacyjnych (arkusz dla rodzica, arkusz dla nauczyciela) Skala rozwoju poznawczego, KIRMIK Krótki Inwentarz Rozwoju Mowy i Komunikacji, SES Kwestionariusz o rozwoju dziecka. Czas realizacji: 2020-2021 rok
 • Projekt naukowy ” Diagnostyka, epidemiologia, etiologia oraz następstwa neurodysfunkcji w populacji pediatrycznej” realizowany w Instytucie Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego – członek zespołu badawczego. Czas realizacji : 2020-2023 r.
 • Członek zespołu w projekcie dotyczącym wczesnej diagnostyki autyzmu pt. Platforma ucząca nieprawidłowości rozwojowych występujących w przypadku autyzmu dedykowana rodzicom i terapeutom”, realizowanym w Instytucie Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego (projekt finansowany z Funduszy Europejskich).

 

Konferencje naukowe

Prelegentka licznych konferencji naukowych w kraju i za granicą, między innymi w Australii, Japonii, Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Singapurze, Niemczech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Największą nobilitację zyskałam piastując funkcję Keynote Speaker’a, Session Chair’a międzynarodowych konferencjach naukowych w Singapurze, Sydney, Pradze, Londynie, Bostonie, Barcelonie.

09-18.11.2019 r. The National University of Singapore Society (NUSS), The Kent Ridge Guild House, 9 Kent Ridge Drive, Singapore. Topic: Personal resources and satisfaction of life of mothers of children with autism ” – Keynote Speaker.
14-15. 10. 2019 r. 21st ICTEL 2019 International Conference on Teaching, Education & Learning, , Prague. Topic: „Children with Autism Spectrum in the education system in Europe” – Session Chair, Keynote Speaker..
22-24. 08. 2019 r. Global Conference on Addiction Medicine and Behavioral Health, London, UK. Topic: „Social communication and addiction to computer games among adolescents with Asperger Syndrome” — Session Chair, Keynote Speaker
30-31.07.2019 r. 2nd International Conference on Social Science & Humanities, Barcelona, Spain. Topic: „Personal Resources of  Mother Children with Autism Spectrum”- Session Chair, Keynote Speaker.
25-26 04. 2016 r. 18th International Conference on Behavioral, Cognitive and Psychological Sciences, Boston, USA. Topic: „Family Relationships and Coping with the Stress of Young People- Session Chair.

 

Wybrana działalność organizacyjna

 • Kierownik Studiów Podyplomowych Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 • Funkcja recenzenta i  członka Honorowego Komitetu Naukowego 37th  i 38 th IBIMA International Conference, Granada, Spain, publikacja z listy listy MEiN, 70 pt. indeksowane m.in. w Scopus, Web of Science.
 • Funkcja recenzenta w czasopismach wysokopunktowanych m.in. Young Consumers, International Journal of Environmental Research and Public Health (Impact Factor 3.390), Journal Children (open access, Impact Factor 2,863).
 • Redaktor statystyczny w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej
 • Członek Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Członek Instytutowej Rady ds. Jakości Kształcenia – funkcja koordynatora zespołu przygotowującego plany i programy studiów jednolitych magisterskich na kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i terapia osób z autyzmem.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną –  wykład, audytorium

Psychologia osób z zaburzeniami rozwoju – wykład

Psychologia uczenia się osób z niepełnosprawnością – wykład

Terapia behawioralna – wykład, audytorium

Diagnoza i terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki – wykład

Seminarium magisterskie