Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Monika Węglarz-Masłowska

Katedra Etyki i Interdyscyplinarnych Badań nad Niepełnosprawnością

monika.maslowska@up.krakow.pl

tel: 12 662 6634

pok: 103

publikacje:

https://tiny.pl/94x6p

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor nauk społecznych (od 2019 r.), pedagogika

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

  • Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej, I rok Edukacja i Rehabilitacja Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną (15h)-wykład, (30h )- ćwiczenia, studia stacjonarne, semestr letni
  • Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej, I rok Edukacja i Rehabilitacja Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną (8h)-wykład, (16h )- ćwiczenia, studia niestacjonarne, semestr letni
  • Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej, I rok Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (8h)-wykład, (8h )- ćwiczenia, studia niestacjonarne, semestr letni
  • Metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, , I rok Edukacja i Rehabilitacja Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną (30h ) ćwiczenia, studia stacjonarne, semestr  letni
  • Metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, III Pedagogika Specjalna 5-letnie (30h) ćwiczenia, studia stacjonarne, semestr letni
  • Metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, III Pedagogika Specjalna 5-letnie (15h) ćwiczenia, studia stacjonarne, semestr zimowy
  • Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych wraz z diagnozą funkcjonalną, III pedagogika specjalna 5-letnie (15h), studia stacjonarne, semestr zimowy

 

Dorobek naukowy

W ostatnich 6 latach ukazało się 15 publikacji, w tym monografia autorska. Obrona rozprawy doktorskiej w 2019 roku pt. „ Rozwijanie wybranych zdolności poznawczych uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w wieku wczesnoszkolnym z wykorzystaniem gier planszowych”. Udział w organizacji konferencji „Nauka i Biznes-razem dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi” w 2017 i 2019 roku. Udział czynny w konferencjach międzynarodowych i krajowych, m.in.

Międzynarodowa Konferencja „Edukacja w dobie pandemii” z referatem „Sposoby radzenia sobie ze stresem pedagogów specjalnych w czasie pandemii”,2021

Konferencja „Kulturoterapia strategie, teksty i formy wykorzystywania kultury w leczeniu, profilaktyce i edukacji” z referatem ,2019

Konferencja „Teatr w edukacji i terapii – edukacja i terapia poprzez teatr. Sesja naukowa organizowana w rocznicę śmierci Tadeusza Kantora” z referatem, 2017

 

Publikacje:

Funkcjonowanie uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w zakresie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni W: Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście aktualnych badań psychologicznych i pedagogicznych red. Michał Gacek, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021 s.55-70

Gry planszowe a wspomaganie rozwoju wybranych zdolności poznawczych uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021

Pojęcie i rozwój zabawy w 1. roku życia W: Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka : Konteksty teoretyczne i praktyczne, 1. rok życia, red. Elżbieta Lubińska-Kościółek Tamara Cierpiałowska, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021, s.29-43

Funkcjonowanie uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w wieku wczesnoszkolnym w zakresie komunikacji werbalnej, Szkoła Specjalna. – 2020, nr 4, s. 264-272

Umiejętności matematyczne uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w wieku wczesnoszkolnym, Przegląd Pedagogiczny. – 2020, nr 1, s. 281-293

Samodzielność i nieśmiałość młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym w procesie działań teatroterapeutycznych, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. – 2019, z. 11 (2), s. 139-151 (współautor: Grażyna Aondo-Akaa)

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

2014-2022 Kierownik Praktyk Pedagogicznych

2015-2019- współorganizator Teatru Inter Pares w Instytucie Pedagogiki Specjalnej

2021-współautorstwo narzędzia do diagnozy rozwoju zabawy dziecka do 1 r.ż (publikacja)