Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Katarzyna Pająk

KATEDRA PEDAGOGIKI SZKOLNEJ I EDUKACJI INKLUZYJNEJ

katarzyna.pajak@up.krakow.pl

tel: 12 662 6632

pok: 101

publikacje:

https://tiny.pl/94xsx

Posiadane stopnie i tytuły naukowe: 

doktor nauk społecznych, pedagogika, 2019 r.

magister, 2012 r., 2013 r.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Podstawy terapii behawioralnej

Techniki pracy socjoterapeutycznej

Socjoterapia dzieci i młodzieży

Wprowadzenie do pedagogiki korekcyjnej

Diagnoza i terapia uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej

Diagnoza i terapia uczniów z zaburzeniami w zachowaniu

Strategie pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostosowanym społecznie

 

Dorobek naukowy:

Monografia: Indywidualne uwarunkowania planów życiowych niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków zakładów poprawczych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2021

Artykuł w monografii: Plany życiowe a wartości preferowane przez niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków zakładów poprawczych, W: Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością / redakcja naukowa Piotr Majewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2021

Artykuł: Zapobieganie przemocy rówieśniczej wśród osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną przy wykorzystaniu socjoterapii (zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne), Pedagogika Społeczna, 1-2, 2021

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Realizacja projektów teatralno-socjoterapeutycznych we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 1 w Krakowie, 2015, 2016, 2017 r.

Współorganizacja kiermaszy charytatywnych, 2016 – 2021 r.

Od 2016 r. – kierowanie praktykami pedagogicznymi.

2019 r. – Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika oraz o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.

Od 2020 – współpraca z Interwencyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Krakowie